سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

CP 1 270,000ریال
 • فضا ذخیره سازی100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL1
 • ایمیل5
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP 2 380,000ریال
 • فضا ذخیره سازی250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL1
 • ایمیل10
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP 3 1,100,000ریال
 • فضا ذخیره سازی500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL2
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP 4 1,650,000ریال
 • فضا ذخیره سازی1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL2
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP 5 2,400,000ریال
 • فضا ذخیره سازی2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP 6 3,300,000ریال
 • فضا ذخیره سازی5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
CP7 4,300,000ریال
 • فضا ذخیره سازی10000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java