سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

WP 3 3,000,000ریال
 • فضا ذخیره سازی500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL2
 • MYSQL2
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله5,000,000 ريال
WP 4 4,800,000ریال
 • فضا ذخیره سازی1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL2
 • MYSQL2
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله8,000,000 ريال
WP 5 6,000,000ریال
 • فضا ذخیره سازی2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله10000000ريال
WP 6 7,200,000ریال
 • فضا ذخیره سازی5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله12000000ريال
WP 7 12,000,000ریال
 • فضا ذخیره سازی10000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله20000000ريال