سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

VPS T1 شروع از
2,256,000ریال
 • پردازنده 1 core
 • رم 1 GB
 • هارد دیسک 40 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
VPS T2 شروع از
570,000ریال
 • پردازنده 1 core
 • رم 1 GB
 • هارد دیسک 60 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
VPS T3 شروع از
740,000ریال
 • پردازنده 2 core
 • رم 2 GB
 • هارد دیسک 80 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
VPS T4 شروع از
1,000,000ریال
 • پردازنده 2 core
 • رم 3 GB
 • هارد دیسک 120 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
VPS T5 شروع از
1,500,000ریال
 • پردازنده 4 core
 • رم 4 GB
 • هارد دیسک 180 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
VPS T6 شروع از
2,350,000ریال
 • پردازنده 4 core
 • رم 6 GB
 • هارد دیسک 500 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • ipبه تعداد مورد نیاز
VPS T7 شروع از
2,600,000ریال
 • پردازنده 4 core
 • رم 8 GB
 • هارد دیسک 500 GB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • ipبه تعداد مورد نیاز
VPS T8 شروع از
3,600,000ریال
 • پردازنده 4 core
 • رم 8 GB
 • هارد دیسک 750 TB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • ipبه تعداد مورد نیاز
VPS T9 شروع از
4,600,000ریال
 • پردازنده6 core
 • رم 16 GB
 • هارد دیسک 1 TB SATA
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • ipبه تعداد مورد نیاز