سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

سرور اختصاصی PDS 1 شروع از
13,000,000ریال
 • پردازندهG8 2* E5 2620v1(12core-24Threads)
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2* 1/2 T SAS10K
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 2 شروع از
16,500,000ریال
 • پردازندهG8 2* E5 2650v2(16core-32Threads)
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2* 1/2 T SAS10K
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 3 شروع از
19,500,000ریال
 • پردازندهG8 2* E5 2650v2(16core-32Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 3 با پورت 10 گیگ شروع از
23,000,000ریال
 • پردازندهG8 2* E5 2650v2(16core-32Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 4 شروع از
23,500,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 4 با پورت 10 گیگ شروع از
27,000,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 5 شروع از
26,500,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 4T SATA
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 5 با پورت 10 گیگ شروع از
29,000,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 4T SATA
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 6 شروع از
29,000,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2696 v2 (24core-48Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1T SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 6 با پورت 10 گیگ شروع از
32,000,000ریال
 • پردازندهG8 2*E5-2696 v2 (24core-48Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1T SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 7 شروع از
31,500,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2650 v3 (20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2* 500 G SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 7 با پورت 10 گیگ شروع از
35,000,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2650 v3 (20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2* 500 G SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 8 شروع از
37,500,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2678 v3 (24core-48Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1 T SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 8 با پورت 10 گیگ شروع از
41,000,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2678 v3 (24core-48Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1 T SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 9 شروع از
44,500,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2667 v3 (20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک1T NVME + 250 SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 9 با پورت 10 گیگ شروع از
48,000,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2667 v3 (20core-40Threads)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک1T NVME + 250 SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 10 شروع از
52,500,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2680 v4 (28 core-56Threads)
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 10 با پورت 10 گیگ شروع از
56,000,000ریال
 • پردازندهG9 2*E5-2680 v4 (28 core-56Threads)
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 11 شروع از
77,000,000ریال
 • پردازندهG10 2*4210 silver (20 core-40thr)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 11 با پورت 10 گیگ شروع از
80,500,000ریال
 • پردازندهG10 2*4210 silver (20 core-40thr)
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 12 شروع از
120,000,000ریال
 • پردازندهG10 2*5220R GOLD (48 core-96 thr)
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
سرور اختصاصی PDS 12 با پورت 10 گیگ شروع از
123,500,000ریال
 • پردازندهG10 2*5220R GOLD (48 core-96 thr)
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
سرور اختصاصی PDS 13 شروع از
107,600,000ریال
 • پردازندهG10 2*8160 GOLD (48 core-96 thr)
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2*2 T SSD
 • پورت1 گیگ