سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

DA 1 220,000ریال
 • فضا ذخیره سازی100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL1
 • ایمیل5
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA 2 330,000ریال
 • فضا ذخیره سازی250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL1
 • ایمیل10
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA 3 490,000ریال
 • فضا ذخیره سازی500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL2
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA 4 650,000ریال
 • فضا ذخیره سازی1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL2
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA 5 880,000ریال
 • فضا ذخیره سازی2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA 6 1,100,000ریال
 • فضا ذخیره سازی5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java
DA7 1,640,000ریال
 • فضا ذخیره سازی10000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MySQL3
 • ایمیلنا محدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • گواهی نامه SSLرایگان
 • زبان برنامه نویسیHTML ,PHP,Java